Tại Crego, chúng tôi nhìn nhận vấn đề với tư duy quản trị và giải quyết chúng với tư duy dịch vụ. Thấu hiểu vấn đề như một chủ doanh nghiệp và triển khai như một chuyên gia.

Project Service Location Year